Nästan all hivhistorik tar sin början i USA på 1980-talet. Hiv uppkom troligtvis under 1920-talet i Kongo. De tidiga fall som identifierats har dokumenteras först i efterhand.

Aids beskrivs för första gången i en vetenskaplig artikel 1981. Den utgår från unga, homosexuella män i San Francisco och New York som hade fått en ovanlig lungsjukdom och okända symptom. ”Den nya sjukdomen” kallas i början för gay related immunodeficiency. Det var väldigt oklart vad sjukdomen berodde på och vem som kunde få den. Namnet aids etableras året efter då amerikanska smittskyddsinstitutet förstått att även andra än homosexuella män drabbats.

Den första som får diagnosen aids i Sverige heter Roar Brynjulfsson Klingenberg. Sjukdomen får först väldigt lite uppmärksamhet, då den enbart förknippas med vissa grupper. Som hbtq-organisation får RFSL ta stort ansvar.

Kampen för hbtq-personers rättigheter hade vid den här tiden börjat ge resultat. Med hiv kommer ett stort bakslag. Allt eftersom rädslan får fäste i samhället ökar homofobin. Den nya sjukdomen slår dubbelt mot homo- och bisexuella män; istället för att ses som en grupp som drabbats extra hårt av en sjukdom stämplas de som en risk. Aids blir känt som ”bögpesten”.

Hivviruset identifieras av en fransk forskargrupp. Ny kunskap om överföring visar att sjukdomen inte sprids genom ytlig kontakt, mat, vatten och luft.

Redan här, i början av 80-talet, kunde det amerikanska smittskyddsinstitutet konstatera några grundläggande saker om överföring. Ändå är många myter extremt seglivade.

Aidsdelegationen tillsätts av regeringen. Den driver – med nästan obegränsad budget – aggressiva kampanjer som slår hårt mot personer som lever med hiv.

Regeringen beslutar att personer med hiv ska omfattas av smittskyddslagen. Sveriges aidspolitik utmärker sig som en av de tuffaste i världen med tvångsmetoder som isolering och fängelsestraff. Tonen i media är hård.

Hiv får sitt namn, human immunodeficiency virus.

På engelska förkortas det HIV. På svenska är hiv ett eget ord och skrivs med små bokstäver. Det står för humant immunbristvirus. Epidemin sprids över hela världen och Världshälsoorganisationen, WHO, startar ett program för prevention.

Sighsten Herrgård, modedesigner och superkändis på sin tid, berättar offentligt att han har aids.

Bilden på Sighsten när han skakar hand med drottning Silvia är symboliskt viktig och får stor spridning, även internationellt. Annars är medias hantering av hiv fortsatt hård. Sighsten tycker att den varit ”dubbelt så jobbig som vetskapen om sjukdomen”.

Okunskap och panik präglar samhället. Som enda land i Europa inför Sverige en lag mot bastuklubbar. Den gick ut på att förbjuda mötesplatser där det gick att ha sex, framför allt där män träffade andra män. Aktivister protesterade, klubbarna borde istället användas för att sprida information. I efterhand visade sig förbudet vara verkningslöst.

World AIDS Day instiftas. Den 1 december är sedan dess en dag när hiv uppmärksammas av individer, organisationer och regeringar världen över.

Det är ett tillfälle att minnas alla som har gått bort till följd av aids. Dagen används även för att lyfta vikten av prevention och rättigheter.

Det röda bandet skapas som symbol för att öka medvetenheten om hiv och aids.

Visual AIDS Artists Caucus stod bakom projektet. Symbolen är tydlig och enkel; vem som helst kan göra egna med hjälp av rött band och en säkerhetsnål. Det röda bandet blev snart ikonisk och har inspirerat flera liknande initiativ.

Afrika söder om Sahara och andra fattiga delar av världen påverkas oproportionerligt.

Med 70 procent av alla fall har epidemin slagit hårt mot dessa regioner. Tre år senare har andelen ökat ytterligare, till 95 procent.

En medicinsk vändpunkt! Genom att kombinera tre läkemedel blev behandlingen plötsligt effektiv.

Människor som varit svårt sjuka tillfrisknar och i västvärlden halveras dödstalen. Den nya kombinationsbehandlingen är dock dyr och inte tillgänglig för alla. Rent medicinskt är det en framgång och forskaren bakom, David Ho, får mycket uppmärksamhet.

Efter högljudda protester mot globala orättvisor och dyra mediciner tvingas läkemedelsföretag ge upp krav om patenträtt.

Det skapar möjligheter till billigare läkemedel för fattiga länder. Utvecklingen i södra Afrika är förödande och aids är uppe på den globala agendan, bland annat har frågan för första gången lyfts i FN:s säkerhetsråd.

World Aids Day-nätverket bildas

Olika aktörer i Västra Götaland börjar samarbeta, framför allt för att koordinera arbetet inför World AIDS Day. Hivfrågor lyfts genom kampanjer och evenemang. Samarbetet mellan offentliga aktörer och frivilligorganisationer utvecklas och ett kunskapsnätverk etableras. Idag är WAD- nätverket ett nav för samarbete i regionen året runt.

HIV treatment as prevention räknas som årets vetenskapliga genombrott. Behandlingen av hiv räddar inte bara liv utan minskar också risken för överföring.

Det som tidigare räknats som önsketänkande är plötsligt verklighet. En stor internationell studie visar att smittsamheten minskar dramatiskt (med 96 procent!) vid behandling. Medicinerna har alltså dubbel effekt.

Ny kunskap etableras i Sverige. Folkhälsomyndigheten publicerar en rapport som slår fast att smittsamheten vid behandlad hiv är minimal.

Risken att hiv överförs är då "jätteliten, närmast obefintlig" säger Jan Albert, professor i smittskydd vid Karolinska institutet. Även vid oskyddat sex är risken mycket liten. Den nya kunskapen väcker frågor runt rättigheter för personer som lever med hiv. Är det rimligt med informationsplikt och kriminalisering när risken att överföra hiv är närmast obefintlig? Kampen fortsätter.

Den nya kunskapen sprids av olika aktörer. Folkhälsomyndigheten lanserade 2016 en stor informationsinsats som heter Hiv idag. Vi som står bakom Hivplus har gjort kampanjer varje år, bland annat Hivtestet – Testa dina kunskaper om hiv.

Det straffrättsliga läget förändras i grunden då en person som står på en fungerande medicin inte längre anses kunna utgöra "fara för andra".

Det nya smittskyddsläget förändrar hur Högsta Domstolen ser på det straffrättsliga läget. I den prejudicerande domen går att läsa att: "Någon konkret fara för överföring av hivinfektion vid de oskyddade samlagen har således inte förelegat. De objektiva brottsförutsättningarna för framkallande av fara för annan är därmed inte uppfyllda."

Som ett svar på de medicinska studier som successivt lanseras sluter fler och fler organisationer upp i den världsomspännande kampanjen U=U.

U=U står för Undetectable=Untransmittable.

Redan under sommaren 2018 ges förhandsbesked under Världsaidskonferensen från en studie som undersökt överföring av hiv inom homosexuella par där den ena partnern lever med hiv, den så kallade ”partner 2 studien”. När studien publiceras i den ansedda The Lancet 2019 fastslås att välbehandlad hiv inte överförs sexuellt. Att behandling innebär ett fullgott skydd mot hivöverföring vid sex förändrar livet för personer som lever med hiv och fastslår även att tillgång till behandling är hivprevention.